• Behandelingsmogelijkheden

  Er zijn twee soorten behandelmogelijkheden, uitgaande van uw klacht.

  Generalistische Basis GGZ

  • Kortdurende,  probleemgerichte psychologische hulpverlening m.b.v. specifieke behandelmethoden en therapeutische deeltechnieken, gericht op actuele problemen en gedragsverandering.
  • Psychologisch testonderzoek

  Gespecialiseerde GGZ

  • Psychotherapie of behandeling bij complexe problematiek.
  • Psychiater/Medicatiebeleid
  • Onderzoek/Diagnostiek
   Diverse gespecialiseerde behandelmethoden, gericht op het opheffen of verminderen van psychische klachten, bij problemen, die meestal reeds langdurig het leven van cliënt tekenen en hem significant belemmeren in zijn sociaal en/of professioneel functioneren.

  Opleiding

  Voor nieuwe modules in behandeling zoals ACT bieden behandelaren van Buro 3o bijscholing voor het verspreiden van kennis van deze modules aan medewerkers van Buro 3o en POH-GGZ medewerkers van de samenwerkende huisartsenpraktijken.

   

  Wat is ACT?

  E-health

  Ook bij Buro de Basis wordt bij behandelingen steeds vaker gebruik gemaakt van internet in de behandeling, het zogenoemde blended care de E-health modules. E-health is in principe geschikt voor iedereen met digitale vaardigheden en toegang tot een smartphone, een tablet of een computer. Lees meer op de volgende pagina:

  E-health

   

  Met welke klachten kan ik terecht?

  Klachten waarmee u zich bij een Eerstelijnspsycholoog kunt aanmelden zijn bijvoorbeeld:

  • Angsten
  • Hypochondrie
  • Depressie of somberheid
  • Burnout
  • Werk- en studieproblemen
  • Rouwverwerking
  • Autisme
  • Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
  • Dwanghandelingen
  • Extreem piekeren
  • Identiteitsproblemen
  • Verlegenheid of gebrek aan zelfvertrouwen
  • Problemen met ouder worden
  • Eenzaamheid
  • Assertiviteitsproblemen
  • Aandacht-Concentratiestoornissen

  Behandeling voor:

  • ADHD
  • Angst/ Dwang
   Stemming/Depressie
  • Autisme

  Meer lezen over:  

   

  Meer lezen over Autisme

  Meer lezen over ADHD

  Meer lezen over Angst en Dwang

  Behandelmethoden

  • Cognitieve en/of gedragstherapie
  • Cliëntgerichte psychotherapie
  • Systeemtherapie
  • EMDR
  • E-health
  • EFT
  • ACT en Mindfulness

  Wilt u  meer lezen over de betekenis en inhoud van e- health dan kun u hieronder de link openen om er meer over te weten te komen. Buro de Basis werkt met e- health modules van Telepsy en Jouw Omgeving voor jongeren. Samen met uw behandelaar beslist u of deze modules voor u geschikt zijn om in te zetten tijdens de behandeling. Modules van e- health kunnen bestaan uit filmpjes met uitleg, activiteitenschema’s , invuloefeningen, opdrachten of uitleg met voorbeelden en ondersteunende filmpjes.  U ontvangt hiervoor van uw behandelaar een uitnodiging per mail met een inlog waarmee u de module kunt openen. Ook vragenlijsten stuurt de behandelaar u per beveiligde mail toe.

  Aan het einde van uw behandeling kan het eindverslag en het terugvalpreventieplan u ook via deze zorgmessenger mail worden toegestuurd, zodat u het zelf digitaal kunt blijven gebruiken. In dit verslag leest u ook hoe u weer in contact kunt komen met uw behandelaar met vragen over terugval of een verwijzing.

   

  Fit voor blended care

  Generieke module e-health

  Informatie over EMDR

  Wachttijden

  Moet u lang wachten?
  Zorgaanbieders en verzekeraars hebben al in 2000 afgesproken wat redelijke wachttijden zijn in de zorg. Deze redelijke wachttijden noemen we Treeknormen. Dit is de maximaal aanvaardbare wachttijd.
  De Treeknorm houdt in dat u binnen 4 weken terecht moet kunnen voor een eerste gesprek (intake) met de zorgaanbieder.
  Na het eerste gesprek (intake) met de zorgaanbieder moet u in de ggz binnen tien weken terecht kunnen voor een behandeling. Als het gaat om een behandeling bij een medisch specialist mag er maximaal 7 weken zitten tussen het moment dat u van uw arts een indicatie krijgt voor een behandeling (zoals een operatie of een opname), en het tijdstip waarop die plaatsvindt.

  Als Buro de Basis een langer wachttijd heeft dan vier weken dan stellen wij nieuwe cliënten voor u te verwijzen naar een andere zorgaanbieder die u sneller kan helpen. U mag hiervoor kiezen of u mag in overleg met een behandelaar op de wachtlijst blijven staan. In de intake hoort u wie u kunt bereiken als u meer klachten krijgt of u sneller hulp nodig heeft. U kunt altijd met de cliënten administratie bellen of mailen om een antwoord te krijgen op uw vragen. U kunt hiervoor mailen naar: info@burodebasis.nl of bellen met 073-5224511.
  Afspraken over doorverwijzen bij langere wachttijden maken wij met omliggende 1e en 2e lijns GGZ praktijken, zoals Psyraad, GGZ Oost Brabant, GGZ Reinier van Arkel, GGZ Parnassia.

   

  Richtlijnen en Zorgpaden

   

  Onze behandelaren werken volgens de laatste richtlijnen van hun beroepsgroep. Voortdurend worden hierin de laatste wetenschappelijke bevinden onderbouwd en uitgewerkt in zorgpaden en behandelprogramma’s. Samen met u bespreekt de behandelaar welke behandeling het beste past bij uw klachten. Dit wordt uitgevraagd tijdens de intake. Hierin worden vragen gesteld over uw klachtenpatroon en de ernst hiervan of de belemmeringen die u ervaart. Ook uw gezin, partner, werk familie en anders relaties komen hierin aan de orde omdat dit van invloed kan zijn op uw klachtenpatroon. Na inventarisatie hiervan wordt samen met u een behandelplan opgesteld volgens de laatste richtlijnen of zorgstandaard. U kunt hierin een voorbeeld van een behandelplan inzien en de kennis nemen van de laatste richtlijnen door het Trimbos instituut opgesteld. Alle behandelaren volgen jaarlijks bijscholingen en trainingen om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te zijn. Intervisie en supervisie zijn hiervan een onderdeel. Volgens de standaarden in de zorg omschrijft Buro de Basis haar eigen zorgpaden en past deze jaarlijks aan. Hebt u vragen hierover? Vraag uw behandelaar bij de intake wat u wilt weten over uw behandeling.

  Richtlijn Angst

  Zorgpad Angst

  Richtlijn Depressie

  Zorgpad Depressie

  Richtlijn Autisme

  Stroomschema Zorgpad Autisme

  Outline zorgprogramma’s Buro de Basis

  Werkwijze

  Buro de Basis werkt vanuit een primair proces waarin de stappen van het behandelproces beschreven staan.

  Uw behandeling bestaat altijd uit een aantal stappen in het proces:

  Behandeltrajecten bestaan altijd uit:

  1. Intake en advies
  2. Introductie ROM en e- health
  3. Terugkoppeling verwijzer over in te zetten behandeling
  4. Behandelgesprekken face to face
  5. Eventuele inzet van e-health
  6. Evaluatie en terugvalpreventieplan
  7. Afsluiting en terugkoppeling naar verwijzer.

  In dit proces nemen wij de afspraken mee zoals landelijk in de richtlijnen zijn afgesproken, namelijk aandacht voor u als cliënt, in afstemming met u komen tot een adequate klachtenanalyse. Samen met u wordt vervolgens een behandelplan opgesteld, waarin altijd aandacht is ook voor uw naasten, partner, familie of wellicht voor de begeleiding  die u al hebt. U heb hier zelf een keuze in of u wel of niet een partner wilt betrekken in de behandeling..

  Samenwerking met naasten, familie en netwerk.
  Binnen al onze behandeltrajecten hebben wij aandacht voor de vragen van uw naasten of voor uw vragen over het betrekken van naasten of familie in uw behandeltraject. U kunt familie, partner of een naaste meenemen naar een afspraak met uw behandelaar. Het zou fijn zijn als u met uw behandelaar overlegt dat u dit een wens is en wanneer u iemand mee neemt naar uw afspraak. Naasten en familieleden kunnen ook zelf informatie inwinnen over behandelingen. Dit kan via de volgende site: www.naasteninkracht.nl

  Intake:

  In de intake wordt een klachtenanalyse gemaakt samen met u of met de mensen om u heen, die u bij het traject wilt betrekken. In de intake wordt ook een krachtenwijzer ingevuld met behulp van de ZRM om te kijken in hoeverre uw klachten uw maatschappelijke participatie beïnvloeden. Hiervoor heeft Buro de Basis een “ZELFSTAPPENPLAN” ontwikkeld. Daarnaast vult u vragenlijsten in met de ROM om te monitoren of de behandeling u helpt. U vult deze vragenlijsten voor, tijdens en bij afronding van het traject in. Ook wordt uw cliënt tevredenheid over de bejegening van de behandelaar in het proces uitgevraagd. Hierover wordt u in het eerste intakegesprek geïnformeerd.

  Zorgmatch
  Zowel voor de intake in de screening als in het eerst intake gesprek vragen wij uw hulpvraag nader te omschrijven. Hierdoor kunnen wij samen, u en uw behandelaar beoordelen of wij een juiste “match” hebben gemaakt in de samenhang tussen uw vraag en het profiel van onze behandelaar. Mocht er onverhoopt toch geen goed gevoel zijn bij u in de match die wij hebben gemaakt, dan kunt u dit altijd aangeven aan uw behandelaar. Deze bespreekt uw vraag dan in het MDO, multidisciplinair overleg. Wij proberen dan een andere behandelaar aan uw vraag te koppelen. Het kan betekenen dat wij geen passend aanbod hebben bij uw specifieke vraag. Dan proberen wij u door te verwijzen naar een andere behandelpraktijk, in overleg met de huisarts.

  Ook wordt altijd met u besproken in hoeverre u kan of wilt gebruik maken van e- health modules. Hierover kunt u meer lezen in de link onderaan de pagina. Wij vinden het belangrijk dat u zo goed mogelijk geïnformeerd wordt over uw behandeling, daarom stemmen wij in de intake de verwachtingen van u als cliënt en de verwachtingen van de behandelaar op elkaar af, zodat duidelijk is wat u van ons kunt verwachten in het traject.

  Fit voor blended care

  Generieke module e-health

  Generieke module Zelfmanagement

  Generieke module Samenwerking en Ondersteuning Naasten

  Generieke module Landelijke GGZ Samenwerkingsafspraken

  Zelfstappenplan

  Behandelplan:

  Na de intake maakt de behandelaar voor u en met u samen, een plan met de voorstellen voor behandeling, de doelen, de acties die hiervoor ondernomen worden en maakt een tijdslijn, zodat u weet hoelang het traject eruit gaat zien en welke doelen hierin behaald kunnen worden.

  Het is belangrijk dat u dit behandelplan ondertekend, omdat u dan instemt met de werkwijze van de behandelaar, zodat de verwachtingen van u en van de behandelaar op één lijn zitten. Wij vragen u hiervoor het behandelplan te tekenen en een toestemmingsverklaring te tekenen zodat wij weten met wie wij over het plan kunnen communiceren. Een behandelaar mag wettelijk nooit zonder uw toestemming met anderen over u overleggen of informatie delen. Dit moet vooraf goed besproken worden. Wij zijn verplicht ons hierin aan de actueel geldende privacywetgeving te houden!

  Uw behandelplan wordt een aantal jaren bewaard, zodat u bij vervolgbehandeling hierop een beroep kunt doen.

   

  Afronding en eindevaluatie:

  Bij de afronding van behandeling wordt met u samen besproken welke doelen zijn behaald, of u alleen verder kunt of welke begeleiding of vervolgstappen  u nog nodig hebt. Dit wordt beschreven in het uitschrijfverslag samen met een terugvalpreventieplan zodat u weet waar u en beroep op kunt doen na het afsluiten van de behandeling. Het  terugvalpreventieplan krijgt u mee naar huis of wordt digitaal via beveiligde mail met een inlog aan u gestuurd. Ook kunt u er voor kiezen dat uw huisarts op de hoogte wordt gesteld van dit plan, zodat uw nazorg is geborgd. Afspraken over nazorg staan in dit plan. Deze nazorg is een onderdeel van uw behandeling uit de landelijke afspraken die hiervoor zijn gemaakt in zorg voor naasten en herstelzorg. Mocht u verder moeten gaan met een vervolgbehandeling elders, dan melden wij dit aan u huisarts of maken een verwijzing met u samen. Deze verwijzing kan bijvoorbeeld zijn voor Specialistische GGZ zoals Reinier van Arkel of GGZ Oost Brabant. Er gelden landelijke regels over samenwerking van deze instellingen met elkaar.

  Mocht u begeleiding nodig hebben dan werken wij samen met alle wijkteams van de gemeente van de 16 Meierij Gemeenten. Wij kunnen samen met u contact opnemen of er een keukentafel gesprek plaats kan vinden om uw zorgvraag met u samen te omschrijven. De Gemeente bepaald vervolgens of u recht heeft op begeleiding, hulp in het huishouden of ondersteuning bij wonen.

  Op de site van uw gemeente vindt u deze informatie onder het kopje : WMO

  Een voorbeeld van een terugvalpreventieplan vindt u in de link.

  Terugvalpreventieplan