• Wie zijn we

  Buro de Basis staat als psychologenpraktijk voor kwalitatieve en  toegankelijke eerste- en tweedelijns psychologische hulpverlening voor (jong)volwassenen. 

  Ons aanbod bestaat uit onderzoek en behandeling vanuit verschillende disciplines, zoals psychologen en psychiaters.

  Vanuit betrokkenheid en professionaliteit begeleiden wij (jong)volwassenen en hun netwerk met vragen rondom psychische problematiek, ontwikkelings- of leerstoornissen. Denk hierbij aan problemen en vragen rondom ADHD, Angst, Dwang, Depressie of Autisme.

  Buro de Basis bouwt aan het fundament voor een gezonde en positieve ontwikkeling van (jong)volwassenen. 

  Bij Buro de Basis werken verschillende disciplines zoals een Klinisch Psycholoog, Psychiaters en GZ Psychologen. Buro de Basis biedt zowel 1e lijns Basis generalistische behandeling als 2e lijns, Specialistische behandeling.

  Behandelaanbod voor:

  • ADHD
  • Autisme en Levensloop
  • Angst en dwangstoornissen
  • Stemmingsstoornissen/ Depressie
  • Medicatiepoli

  Behandeling kan worden vormgegeven door:

  • Consulten/ gesprekken
  • Onderzoek/Diagnostiek en vragenlijsten
  • E-health en Blended care modules
  • EMDR
  • Cognitieve Therapie
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Systeemtherapie

  De behandelingen in de Generalistische Basis GGZ worden vergoed door uw zorgverzekering vanuit het basispakket. Wel geldt hiervoor het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering. Raadpleeg vóór de start van uw behandeling uw zorgverzekeraar en controleer uw verzekeringsvoorwaarden.

  Behandeltrajecten bestaan altijd uit:

  1. Intake en advies
  2. Introductie ROM en e- health
  3. Terugkoppeling verwijzer over in te zetten behandeling
  4. Behandelgesprekken face to face
  5. Eventuele inzet van e-health
  6. Evaluatie en terugvalpreventieplan
  7. Afsluiting en terugkoppeling naar verwijzer.

  E Health

  Met E-Health bedoelen we het gebruik van online behandelprogramma’s om uw geestelijke gezondheid te ondersteunen. Het gaat hier om gebruik van behandelprogramma’s voor bijvoorbeeld angst, depressie of slaapproblemen die aan u als cliënt worden aangeboden via internet. Buro de Basis gebruikt hiervoor modules van Jouw Omgeving en Telepsy.

  Cognitieve gedragstherapie
  Cognitieve gedragstherapie is gevormd na het samengaan van twee therapeutische stromingen. Waar cognitieve therapie zich vooral richt op de invloed van het denken op het gevoelsleven en op het gedrag, richt gedragstherapie zich op het (problematische) gedrag of handelen. Cognitieve gedragstherapie is een inmiddels zeer gerenommeerde, gecombineerde vorm van therapie die zowel de manier van denken en interpreteren beïnvloeden, als de manier van gedrag en handelen. In de behandeling staat de interactie tussen gedachten, gevoelens en gedrag centraal.

  Voor meer informatie zie: www.vgct.nl

  EMDR
  EMDR voluit Eye Movement, Desensitisation and Reprocessing is in 1987 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro ontdekt als een werkzame methode in traumabehandeling en is tegenwoordig in de landelijke behandelrichtlijnen opgenomen als een effectief bewezen en eerste keus behandelmethode in de behandeling van posttraumatische stress-stoornissen.

  Voor meer informatie zie: www.emdr.nl

  Oplossingsgerichte Therapie

  Bij deze vorm van therapie wordt niet langer gekeken naar de aard of de oorzaak van het probleem. De focus ligt op de door de cliënt gewenste situatie in de toekomst: de oplossingen staan centraal. Met behulp van vragen wordt je aangespoord om na te denken over een leven zonder het probleem, de mogelijke oplossingen worden verkend. De informatie en gedachten hierover helpen om samen te bekijken hoe men de desgewenste situatie kan bereiken en welke stappen daarin al zijn gezet. Deze methodiek gaat uit van de krachten die iedere mens in zich heeft. Samen nagaan wat wel goed gaat, geeft vertrouwen om volgende stappen te zetten.Voor meer informatie zie: www.oplossingsgericht.nu

   

 • De volgende wachttijden zijn gebaseerd op gemiddelden.

  • week
   Intake
  • wkn
   Onderzoek/diagnose
  • wkn
   Behandeling
  • wkn
   Begeleiding
   individueel
  • wkn
   Begeleiding groep
  • week
   Dagbesteding
  • wkn
   Begeleid wonen
   


 • CQI

  Buro de Basis streeft naar een hoge mate van kwaliteit. Wij spannen ons continu in om voor cliënten een hoge mate van kwaliteit van zorg te garanderen. Wij nemen vragenlijsten af om clienttevredenheid te toetsten, te analyseren en te verbeteren. Hieronder de scores van 2019:

  Rapportcijfer CQ index clienttevredenheid:

  • Bejegening (Schaal 1-5) 4,88
  • Bereikbaarheid behandelaren (Schaal 1-5) 5,00
  • Samen beslissen (Schaal 1-5) 3,66
  • Betrekken familie/naasten (Schaal 1-5) 2,50
  • Informatie medicatie (Schaal 1-5) 3,00
  • Informatie vragenlijsten (Schaal 1-5) 3,33
  • Rapportcijfer (Schaal 1-10) 8,25

   

  Deze scores betekenen voor ons dat cliënten Buro de Basis in hoge mate waarderen in de bejegening van de behandelaren. Behandelaren zijn goed bereikbaar en het behandeltraject wordt gemiddeld met een ruime 8 gewaardeerd!

  Onze aandacht gaat uit naar het verbeteren van de mate van betrekken van familie bij het behandeltraject. Wij gaan hier expliciete aandacht aan geven in 2020. Onze aandacht gaat ook uit naar het ontwikkelen van informatie folders over de vragenlijsten die worden afgenomen en het starten van een online portal voor intake en planning, om voor cliënten onze diensten nog efficiënter te kunnen regelen en informatie over behandeling in het online portal klaar te kunnen zetten voor aanvang behandeling.

  ROM

  Vanaf 2014 zijn we gestart met het doen van ROM-metingen via het portaal van Reflectum/ Qualivieuw en vanaf 1 april wordt dit voortgezet door Telepsy. ROM betekent Routine Outcome Monitoring.

  We gebruiken ROM gegevens om de effectiviteit van onze behandeling te meten en de kwaliteit te verbeteren. Aan het begin en aan het einde van de behandeling meten we de klachten met een algemene klachtenlijst die u via de mail toegestuurd krijgt en thuis kunt invullen.

  Daarnaast wordt cliënt tevredenheid middels een CQi standaard uitgemeten om voor de praktijk verbeterplannen te kunnen opstellen en te implementeren. De gegevens worden anoniem aangeleverd aan de SBG (Stichting Benchmark GGZ). Voor meer informatie: www.sbggz.nl.

  U bent niet verplicht om deel te nemen maar het wordt wel zeer op prijs gesteld, daar wij verplicht zijn als behandelaar deze gegevens aan te leveren om onze kwaliteit voortdurend te kunnen blijven verbeteren.

   
 • Behandeling & Onderzoek

  Door de kracht van samenwerking en expertise kunnen we vraaggericht werken en een passend traject voor onderzoek en behandeling aanbieden. Behandelingen worden verricht door gekwalificeerde therapeuten en vergoed vanuit de zorgverzekering.
   
   

  Bij Buro de Basis wordt gewerkt met e-health modules en een interactief rapportage platform. Daarmee creeëren we transparatie mbt de rapportage waarin de cliënt zelf mee kan lezen,  zelf kan rapporteren en ook anderen kan autoriseren deel te neem aan het platform. De E-Health modules dragen bij aan eigen regie over de inzet van behandeling middels geprotocolleerde behandelmodules. Of u in aanmerking komt voor een behandeltraject met inzet van e-healths wordt getoetst door uw behandelaar door het gebruik van een B.O.I.(beslissings ondersteunend instrument). Wij gebruiken een instrument wat ontwikkeld is door Stichting MIRRO. Wij werken met het programma “jouw omgeving” www.jouwomgeving.nl 

  Samenwerking en Verwijzers

  Vanuit daadkracht en deskundigheid willen wij onderscheidend zijn in zorg. Buro de Basis wil het fundament  van groei en ontwikkeling verstevigen. Hiervoor hebben  we een breed behandelaanbod. Onderzoek , diagnostiek en behandeling worden verricht door:           
  • GZ-psycholoog
  • Klinisch psycholoog
  • Psycholoog
  • Orthopedagoog
  • Systeemtherapeut
  • Psychotherapeut

  Samenwerking in de Basis Generalistische en Specialistische GGZ

  Het werkgebied van Buro de Basis zijn de 18 Meierij Gemeenten. In deze gemeenten werken wij samen met de huisartsen uit deze gemeenten, de vrijgevestigde psychiaters, GGZ Reiner van Arkel, GGZ Oost Brabant.

  Daarnaast is sinds de transitie van de zorg voor jeugdwet en WMO een reguliere samenwerking met de sociale wijkteams van deze gemeenten. Ook wijkteammedewerkers kunnen contact opnemen voor een passen behandelaanbod of voor advies en consultatie.

  Bij spoedeisende hulp kunt u binnen regulier kantoortijden contact opnemen met de praktijk en na kantooruren met de spoedeisende hulp via de huisartsenpost waar uw huisarts aan verbonden is.

  Deze zal bij crisis contact opnemen met de crisisdienst van de GGZ. Mocht er tijdens uw behandeling al sprake zijn van eventuele calamiteiten of spoedeisende zorg dan kan uw behandelaar een vooraanmelding doen bij de huisartsenpost. Dit gaat altijd in overleg met uw eigen huisarts en met u zelf als client.

  Terugkoppeling aan verwijzers.

  Na intake van zowel een behandelvraag voor Basis Generalistische GGZ of Specialistische GGZ wordt uw verwijzer door uw behandelaar op de hoogte gebracht van het advies voor een behandeltraject.

  Hiervoor tekent u een toestemmingsverklaring met de behandelaar voor het uitwisselen van informatie.

  Ook na afloop van de behandeling of bij langdurige zorg wordt de verwijzer op de hoogte gebracht van de voortgang van het traject. In overleg kan een verdere verwijzing plaatsvinden naar een ander behandelaanbod, dit gaat altijd in overleg en na afstemming met uw huidige verwijzer.

  Contracten zorgverzekeraars

  Onze gecontracteerde zorgverzekeraars 2016(download)

  Onze gecontracteerde zorgverzekeraars 2017(download) 

  Cliënttevredenheid

  Resultaten 2016(download)

  Tarieven

     

  Eigen bijdrage

  No show

  Tarief

  Basis Generalistisch

  Tarief zorgverzekeraar

  Geen

  Geen verrekening

  €75

   

  Niet gecontracteerd 80%

  Geen

  Geen verrekening

  €75

  Specialistische GGZ

  Tarief zorgverzekeraar

  Geen

  Geen verrekening

  €85

   

  Niet gecontracteerd 80%

  Geen

  Geen verrekening

  €85

  Kwaliteit

  Zorg hoort van kwalitatief hoogstaand niveau te zijn en veilig te worden uitgevoerd volgens de wet en regelgeving. Daarvoor toetsen wij regelmatig de cliënttevredenheid.

  Wij zijn gecertificeerd door het KIBG waaruit blijkt dat we voortdurend werken aan verbetering van onze kwaliteit.
   

  Klachtenreglement

  Download hier ons klachtenreglement.

  Contact

  Buro de Basis
  Postbus 123
  5240 AC Rosmalen
  Bezoekadres:
  Hoff van Hollantlaan 7
  5243 SR Rosmalen
  T 073:5224511
  Aanmelden en informatie:
  T 073-5224511