Privacy Verklaring Buro3o

 • Privacyverklaring

  Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
  Dit is de privacyverklaring van Buro3. Deze verklaring ziet op de verzameling en verwerking van
  persoonsgegevens van zowel onze medewerkers als onze cliënten.
  De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw
  persoonsgegevens om. Uiteraard handelt Buro3o volgens de eisen van de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming en de toepasselijke wette en richtlijnen vanuit de Europese Unie en de
  landelijke overheid. Hieronder zijn uw belangrijkste rechten en plichten op het gebied van privacy
  weergegeven en gaan wij in op de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, welke
  processen en protocollen wij hanteren en hoe wij de veiligheid van u en uw gegevens waarborgen.
  Om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte blijft van de actuele stand van zaken rondom de
  verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens herzien wij deze Privacyverklaring periodiek.
  Stelt u zich er dus zeker van dat u altijd beschikt over de actuele versie van de Privacyverklaring
  wanneer u een beroep doet op één van uw rechten zodat wij u zo efficiënt mogelijk van dienst
  kunnen zijn.

  Definities

  • Verwerkingsverantwoordelijke, hierna te noemen verantwoordelijke: Buro3o, gevestigd te
   Rosmalen, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer ; 51928566
  • Verwerker: Partijen die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke
   persoonsgegevens verwerkt

  Voldoen aan privacywetgeving
  Buro3o is een organisatie die valt onder de toepassing van de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming. Wij werken er hard aan om blijvend te voldoen aan de eisen die deze
  verordening en andere wetgeving aan ons stelt. Zo hebben wij een functionaris
  gegevensbescherming aangesteld en houden wij in een zogeheten ‘Verwerkingenregister’ bij welke
  soorten gegevens wij op welke manier verwerken

  Welke gegevens?
  Voor het aanleggen van een zorgdossier zullen wij gegevens verzamelen zoals uw naam,
  geboortedatum, BSN en adres. Daarnaast verzamelen wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor het
  bepalen van de zorg die u nodig heeft. Het gaat dan om bijvoorbeeld de indicatie voor zorgverlening
  die u heeft ontvangen van het zorgkantoor of uw gemeente, het verslag van de gesprekken die wij
  met u voeren, het gezamenlijk afgesproken zorgplan en de evaluaties die wij uitvoeren. Wanneer het
  nodig is om gegevens op te vragen bij bijvoorbeeld uw eerdere zorgverlener zullen ook deze
  gegevens met uw toestemming onderdeel worden van het dossier.
  Van onze medewerkers verzamelen wij gegevens die nodig zijn in de uitvoering van de arbeidsrelatie.
  Naast NAW en contactgegevens gaat het hier onder andere om het verzamelen van gegevens
  rondom verzuim en reïntegratie.

   

  Doelbinding
  Buro3o verzamelt en verwerkt gegevens ten behoeve van:

  • Het sluiten van en uitvoering geven aan een zorgovereenkomst die wordt gesloten met
   individuele cliënten
  • Het uitvoering geven aan overeenkomsten die zijn gesloten met
   gemeente(n)/zorgverzekeraars/zorgkantoren;
  • Het kunnen declareren van geleverde zorg bij zowel cliënten als
   gemeente/zorgverzekeraar/zorgkantoor;
  • Het behandelen van incidenten en klachten met betrekking tot de zorgverlening, in het kader
   van de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen Zorg;
  • Het sluiten van en uitvoering geen aan arbeidsovereenkomsten met medewerkers, inclusief
   het uitvoering geven aan hieraan gekoppelde wetgeving zoals de
   Arbeidsomstandighedenwet;
  • Het kunnen voeren van een verplichte verzuimregistratie

  Bescherming gegevens
  Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Onze systemen zijn goed beveiligd zodat onbevoegden
  geen toegang hebben tot uw gegevens. U bepaalt wie uw gegevens mag inzien, uw toestemming
  voor het delen van gegevens leggen wij schriftelijk vast. Wij hebben passende technische en
  organisatorische maatregelen genomen om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.
  Deze beveiliging houdt onder andere in dat:

  • wij onze digitale systemen beveiligen met wachtwoorden die regelmatig moeten worden
   gewijzigd;
  • papieren dossiers in afgesloten kasten worden bewaard waar alleen bevoegde personen
   toegang toe hebben;
  • wij periodiek toetsen of wij nog voldoen aan de gestelde richtlijnen en regels rondom
   beveiliging van persoonsgegevens

  Alle medewerkers van Buro3o zijn op de hoogte van de geldende regels met betrekking tot uw
  persoonsgegevens. Bij indiensttreding tekenen zij als onderdeel van de arbeidsovereenkomst een
  geheimhoudingsverklaring. Ook van ingehuurde krachten en onze leveranciers die te maken krijgen
  met uw persoonsgegevens vragen wij de geheimhoudingsverklaring. Met leveranciers die uw
  gegevens moeten verwerken hebben wij daarnaast via aparte verwerkersovereenkomsten afspraken
  gemaakt over de verwerking.

  Melden van datalekken
  Ondanks dat wij de grootste zorgvuldigheid betrachten is het mogelijk dat persoonsgegevens
  zichtbaar worden voor onbevoegden of juist verloren gaan. We spreken dan van een datalek. Bij een
  datalek gaat het om toegang tot persoonsgegevens of vernietiging, wijziging of vrijkomen van
  gegevens zonder dat dat de bedoeling is. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen
  (lekken) van gegevens, maar ook het onrechtmatig verwerken van gegevens. Er is sprake van een
  datalek als er inbreuk is op de beveiliging zoals bedoeld in artikel 13 van de WBP.
  Voor de omgang met datalekken heeft Buro3o een procedure opgesteld waarin omschreven is welke
  stappen wij zetten om de schade zo veel mogelijk te beperken, welke partijen wij informeren en op
  welke manier wij u als belanghebbende op de hoogte houden.

   

  Inzien van gegevens
  U mag op elk gewenst moment vragen om inzage van uw gegevens, wij zullen u dit in principe nooit
  weigeren. Wel kan het zijn dat we u niet alle gegevens kunnen laten inzien omdat hiervoor eerst
  toestemming nodig is van andere betrokken personen. In overleg met uw vaste zorgverlener zoeken
  wij hiervoor dan een passende oplossing. Wanneer u een schriftelijk verzoek wilt doen om inzage te
  krijgen in uw gegevens vragen wij u om dit verzoek te ondertekenen en een kopie bij te voegen van
  uw identiteitsbewijs. Voor het inzien van gegevens, elektronisch of op papier zullen wij u geen kosten
  in rekening brengen.

  Wijzigen van gegevens
  U kunt op elk moment gedurende uw zorgverlening of na beëindiging van uw zorgverlening het
  verzoek bij ons indienen om uw gegevens te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u verhuisd
  bent. U kunt alleen de feitelijke gegevens laten aanpassen, het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een
  rapportage van één van uw zorgverleners na afloop aan te laten passen. U kunt wel altijd vragen om
  uw commentaar aan dit soort rapportages te laten toevoegen.

  Meenemen van gegevens
  Wanneer u gegevens hebt aangeleverd aan ons als zorgverlener, hebt u altijd het recht om deze
  gegevens ook weer te delen met andere partijen. In het geval het gaat om gegevens die elektronisch
  bij Buro3o zijn opgeslagen zullen wij verplicht zijn u deze gegevens op uw verzoek ter beschikking te
  stellen. Dit doen wij in een format wat voor u bruikbaar is en zodat u ook goed in staat bent om de
  gegevens te delen.

  Vernietigen van gegevens
  U kunt ons verzoeken om na beëindiging van de zorgverlening uw dossier of delen daarvan te
  vernietigen. Wij zullen dit altijd doen, tenzij wij door de wet verplicht zijn om de gegevens voor een
  bepaalde termijn te bewaren. Gegevens over de declaratie van uw zorgverlening moeten wij
  bijvoorbeeld minimaal 7 jaar bewaren. Ook wanneer het duidelijk is dat andere personen een groot
  belang hebben bij het behouden van de gegevens en dat belang zwaarder weegt dan uw belang bij
  vernietiging van de gegevens mogen wij niet overgaan tot vernietiging. Hierover zullen wij altijd met
  u in gesprek gaan om te kijken naar passende oplossingen.

  Bezwaren
  Mocht u van mening zijn dat wij ten onrechte gegevens hebben verzameld, u geen inzage hebben
  gegeven of één van uw andere rechten hebben geschonden, kunt u hierover een klacht indienen bij
  onze functionaris gegevensbescherming danwel de externe geschilleninstantie. Dhr B van Swam is
  binnen Buro3o verantwoordelijk voor vragen en opmerkingen rondom de bescherming en
  verwerking van uw gegevens.