• Over ons

  Medewerkers

  Mevr JJ Broersen,  Klinisch Psycholoog

  BIG-registratie: 29049748925

  AGB-code: 94-010578
  Klinisch Psycholoog 
  Psycho Therapeut 
  EMDR

  Mevr K Cobelens Psychiater

  BIG-registratie: 79055940801

  AGB-code: 03068260
  Psychiater

  Dhr M. van der Reijden Psychiater

  BIG-registratie: 99023463501

  AGB-code: 03069585
  Psychiater

  Mevr T. Zuidgeest GZ Psycholoog

  BIG-registratie:

  AGB-code: 94009206
  Gezondheidszorgpsycholoog BIG

  EMDR

  Mevr A. van der Pijll GZ Psycholoog

  BIG-registratie: 49049887625

  AGB-code: 94013576
  Gezondheidszorgpsycholoog BIG

  Dhr W. Dortmans GZ Psycholoog

  BIG-registratie: 19050869025

  AGB-code: 94-013515
  Gezondheidszorgpsycholoog BIG

  Mevr S Oostdijk GZ Psycholoog

  BIG-registratie: 69914863425

  AGB-code: 94-013188
  Gezondheidszorgpsycholoog BIG

  Speltherapeut

  Praktijkassistenten:

  Mevr A. van der Donk

  Mevr M. van der Penne

  Praktijk AGB: 940574467

  Bernadettestraat 10

  5248 AP Rosmalen

  073-5224511 info@burodebasis.com

  Samenwerking

   

  Behandelaren van Buro de Basis werken nauw samen met behandelaren en begeleiders van Buro3o. Om innovaties in de zorg vorm te kunnen geven in een eigen platform hebben de organisaties samen de Compassiefabriek opgericht in 2015 tijdens de transitie van jeugdzorg en WMO naar de gemeenten.
  Om aan de onderwerpen “integrale zorg” , “inclusie” en “maatschappelijke participatie” vorm te kunnen geven worden de krachten gebundeld in de Compassiefabriek als ontwikkelplatform voor het ontwerpen en implementeren van nieuwe zorgproducten die aansluiten bij de doelgroepen van Buro3o en Buro de Basis. Cliënten van Buro de Basis kunnen tijdens en aansluitend aan een behandeltraject deelnemen aan een activiteitengroep behaalde doelen tijdens de behandeling voort te zetten in een gelijkgestemde groep leeftijdsgenoten. Uit ervaring blijkt dat het voor deze groep, name jonge mensen met contact, stemming of angstproblematiek het moeilijk is om zelf de stap te zetten naar aansluiting bij een sport of vrije tijdsgroep. Voor dagbesteding komt deze groep niet in aanmerking of is het juist contraproductief om eigen kracht eigen regie en participatie te stimuleren.
  Aansluiten kan bij de volgende activiteitengroepen:

  • Sport, bewegen of hardlopen op dinsdagochtend.
  • Kookgroep op woensdagmiddag
  • Breien en haken of creatief op maandagochtend.
  • Meidenavond op vrijdagavond, om de twee weken

  De groepen worden begeleid door dagbestedingsbegeleiders van Buro3o tot deelnemers op eigen
  kracht in staat zijn hun eigen groep te continueren.
  Aanmelden voor groepen en informatie: info@compassiefabriek.nl of info@burodebasis.com.
  Adres groepen: Bernadettestraat 10, aanmelden bij de receptie of tel 073-5224511

  Informatie en Samenwerkingsafspraken

  Bij Buro de Basis GGZ kunt u terecht met psychische klachten. U krijgt behandeling bij lichte tot matig/ernstige psychische klachten. Samen met uw behandelaar bepaalt u welke behandeling voor u passend is. Wanneer u langdurige psychische klachten heeft en hiervoor langere tijd in behandeling bent geweest (bijvoorbeeld in de SGGZ) kunt u voor behandeling/begeleiding terecht om terugval te voorkomen.

  Patiëntenvoorlichting
  Patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en financiers werken samen in hun streven naar goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Dit doen zij door het ontwikkelen van zorgstandaarden en bijbehorende generieke modules. Met de zorgstandaarden kunnen professionals de kwaliteit van de zorg die zij bieden verder vergroten.
  Via ggzstandaarden.nl vindt u een beschrijving van alle stappen in het hele zorgproces voor mensen met een bepaalde psychische aandoening. Daarbij krijgt u informatie over onder meer de behandelmogelijkheden zoals deze in de zorgstandaarden, de bijbehorende generieke modules en richtlijnen zijn uitgewerkt. Informatie die op elkaar aansluit staat bij elkaar of linkt naar de betreffende paragraaf.

  De informatie uit de standaarden is voor patiënten en naasten ook toegankelijk op Thuisarts.nl, een medische voorlichtingswebsite met laagdrempelige informatie over gezondheid en ziekten. Op basis van elke standaard is op deze website informatie over het betreffende onderwerp toegevoegd of aangepast. Hierdoor is veel patiëntenvoorlichting over psychische aandoeningen ook via Thuisarts.nl te raadplegen.

  Informatie uitwisseling en samenwerking

  Er wordt altijd informatie uitgewisseld met uw verwijzer en/of huisarts bij de start en het einde van de behandeling, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. In het behandelplan geeft u toestemming voor het uitwisselen van deze informatie. Uw behandelaar zal nooit zonder uw toestemming informatie uitwisselen met derde partijen. Wanneer het in het belang is van uw hulpvraag, werkt de behandelaar samen met de huisarts, praktijkondersteuner (POH), wijkteam, fysiotherapie, etc.

  Zie ook:

  Generieke Module samenwerkingsafspraken in de GGZ

   

  Kwaliteit van Buro de Basis

  Als psychologen praktijk hebben wij  kwaliteit hoog in het vaandel. Buro de Basis spant zich dan ook continu in om de kwaliteit te waarborgen. Hieronder leest u meer over hoe Buro de Basis dit doet. 

  Kwaliteit

   

  Wij voldoen aan de herregistratie eisen van behandelen middels intervisie/supervisie en bijscholingen van de beroepsgroep.

  Overeenkomst SVR(download)

  Zorg hoort van kwalitatief hoogstaand niveau te zijn en veilig te worden uitgevoerd volgens de wet en regelgeving. Daarvoor toetsen wij regelmatig de cliënttevredenheid.

  Wij zijn gecertificeerd door het KIBG waaruit blijkt dat we voortdurend werken aan verbetering van onze kwaliteit.

   

  In 2016 en 2017 behaalde Buro de Basis voor het eerst het Keurmerk Basis GGZ, een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

  Het keurmerk is ontwikkeld in samenspraak met belanghebbenden in de GGZ. Het biedt een centraal platform voor de dialoog over kwaliteit en doelmatigheid in de Basis GGZ, jaagt veranderingen aan en maakt kwaliteitsverbeteringen inzichtelijk – betere mentale zorg (h)erkennen we samen.Zorgaanbieders kunnen met het keurmerk laten zien dat ze zich extra inspannen om de juiste zorg op het juiste moment te leveren. Cliënten, andere zorgverleners en zorgverzekeraars kunnen bij GBGGZ aanbieders met het Keurmerk Basis GGZ er van uitgaan dat bij deze zorgaanbieder: 

  • De werkwijze transparant is en er samen wordt gewerkt met GGZ ketenpartners
  • Volgens gestructureerde methoden generalistisch wordt behandeld
  • Het gebruik van e-Health toepassingen wordt gestimuleerd en bij alle cliënten wordt overwogen
  • Continu wordt gewerkt aan het verbeteren van de zorg.
  • Zorg in overleg en afstemming met naasten wordt geboden met een nazorg die beschreven is in een terugvalpreventieplan.

   

  Het Keurmerk Basis GGZ 2016 omvat 11 normen binnen vier thema’s: Samenwerking in de keten, Generalistisch methodisch behandelen, eHealth en Continu verbeteren. 

  Het Keurmerk Basis GGZ 2017 omvat drie thema’s: Cliëntgericht behandelen, Samenwerken in de keten en Continu verbeteren en innoveren.

  Buro de Basis verantwoordt jaarlijks waarom zij het keurmerk voor het aankomende jaar mogen dragen.

   

  Kwaliteitsstatuut
  Per 1 januari 2017 dienen alle aanbieders van Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ binnen de zorgverzekeringswet te beschikken over een kwaliteitsstatuut. Ook Buro de Basis heeft een eigen kwaliteitsstatuut waarin de kwaliteit en verantwoording beschreven worden.

  Masterclasses:
  Middels inzet van professionals uit het vakgebied organiseert Buro de Basis voor haar medewerkers per kwartaal een master class over een actueel onderwerp, innovatie of verbetering in een zorgpad of richtlijn van het aanbod in behandelingen van de praktijk. Hierdoor kunnen aanvullingen in zorgpaden of professionele richtlijnen beter geïmplementeerd worden in de bedrijfsvoering van de praktijk.

  Cliënt tevredenheid

  Buro de Basis streeft naar een hoge mate van kwaliteit. Wij spannen ons continu in om voor cliënten een hoge mate van kwaliteit van zorg te garanderen. Wij nemen vragenlijsten af om clienttevredenheid te toetsten, te analyseren en te verbeteren. Hieronder de scores van 2019:

  Rapportcijfer CO index clienttevredenheid:

  • Bejegening (Schaal 1-5) 4,88
  • Bereikbaarheid behandelaren (Schaal 1-5) 5,00
  • Samen beslissen (Schaal 1-5) 3,66
  • Betrekken familie/naasten (Schaal 1-5) 2,50
  • Informatie medicatie (Schaal 1-5) 3,00
  • Informatie vragenlijsten (Schaal 1-5) 3,33
  • Rapportcijfer (Schaal 1-10) 8,25

   

  Deze scores betekenen voor ons dat cliënten Buro de Basis in hoge mate waarderen in de bejegening van de behandelaren. Behandelaren zijn goed bereikbaar en het behandeltraject wordt gemiddeld met een ruime 8 gewaardeerd!

  Onze aandacht gaat uit naar het verbeteren van de mate van betrekken van familie bij het behandeltraject. Wij gaan hier expliciete aandacht aan geven in 2020. Onze aandacht gaat ook uit naar het ontwikkelen van informatie folders over de vragenlijsten die worden afgenomen en het starten van een online portal voor intake en planning, om voor cliënten onze diensten nog efficiënter te kunnen regelen en informatie over behandeling in het online portal klaar te kunnen zetten voor aanvang behandeling.

   

  Reviews van onze cliënten :

  Ik voel me op mij gemak bij mijn behandelaar, ik durfde voor het eerst echt over mijn klachten vrij uit te praten. Ik denk dat ze mijn paniek begrijpt als ik me weer eens niet aan mijn planning heb kunnen houden. Ik durf nu te zeggen dat het me niet lukt en ze helpt me te snappen waarom ik me niet aan mijn afspraken kan houden

  Ik durfde niet zo goed naar binnen te gaan, dat had ze wel in de gaten. Maar ik ben nu blij dat ik heb doorgezet en niet meer zo bang ben om nieuwe dingen aan te gaan

  Ik heb gewerkt met mijn dagboek en dagplanning. Daar moest ik zelf wel mee aan de slag. Eigenlijk was dat wel goed voor mij, ik ben minder verdrietig en somber.

   

  Heeft u een klacht?

  Heeft u een klacht, laat het ons weten! Want van elke klacht willen we graag leren en verbeteren!

  Behandelaren en medewerkers van Buro de Basis spannen zich iedere dag in om de behandeling voor u en met u zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de dienstverlening of de manier waarop deze plaatsvindt.

   

  Waarover kunt u een klacht indienen?
  U kunt een klacht indienen over alle zaken waar u tegen aan loopt of waar u moeite mee hebt, bijvoorbeeld als u bezwaar hebt tegen een beslissing van een behandelaar.  U kunt ook een klacht indienen over zaken die gaan over bejegening, zaken van algemene aard, of zaken waarbij niet direct een medewerker betrokken is.

  Wie kan een klacht indienen?
  U kunt zelf een klacht indienen, maar dat kan ook door uw partner, ouders, voogd/curator of een andere vertegenwoordiger. 

  Hoe kunt u een klacht indienen?
  U kunt de klacht bespreken met uw behandelaar of met de manager of directie. Wij proberen misverstanden zo snel mogelijk of direct op te lossen samen met u in een gesprek. U kunt ook bij de receptie om een gesprek vragen met management of directie.  U kunt u ook wenden tot de klachtencommissie.

  Het indienen van een klacht bij de klachtencommissie dient altijd schriftelijk te gebeuren, in de vorm van een brief. Ook kunt u uw klacht doornemen met de cliënt vertrouwenspersoon, bij Buro de Basis is dit een extern persoon van Zorgbelang. Gegevens hiervan hangen in de wachtkamer of kunt u bij de receptie verkrijgen.

  De klachtenproceduren staat beschreven in een reglement in de link  met de download. U kunt uw brief sturen aan: Secretariaat Klachtencommissie Buro de Basis, Bernadettestraat 10, 5248 AP Rosmalen.

  Klachtenprocedure

  Klachtenregeling

  Geschillenregeling

  Buro de Basis is aangesloten bij het centrale bureau klachten management in de zorg. 

  Buro de Basis is ook aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg